Žmogaus teisės

Žmogaus teisės yra aprašytos Jungtinių Tautų Organizacijos priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (1948). Dokumente nurodoma 30 laisvių ir teisių, kurios yra visuotinės, universalios, nedalomos bei ginančios asmens orumą.

Priėmus Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, pasaulis pirmą kartą turėjo dokumentą, kuriuo remiantis visi žmonės apibūdinami kaip laisvi ir lygūs, nepaisant lyties, rasės, kalbos ar religinių pažiūrų. Nors deklaracijoje nustatyta teisių ir laisvių apsauga nėra teisiškai privaloma, ji įtraukta į daugelį nacionalinių konstitucijų ir nacionalinių teisinių sistemų.

Žmogaus teisės apima ir teises, ir pareigas. Valstybės prisiima įsipareigojimus ir pareigas pagal tarptautinę teisę gerbti, ginti ir vykdyti žmogaus teises. Pareiga gerbti reiškia, kad valstybės turi susilaikyti nuo kišimosi į žmogaus teises ar jų ribojimo. Pareiga apsaugoti reikalauja, kad valstybės saugotų asmenis ir grupes nuo žmogaus teisių pažeidimų. Pareiga įvykdyti reiškia, kad valstybės turi imtis pozityvių veiksmų, kad palengvintų naudojimąsi pagrindinėmis žmogaus teisėmis.

Deklaracija taip pat suteikė pagrindą, iš kurio buvo sukurta daugybė kitų teisiškai privalomų žmogaus teisių sutarčių. Ji tapo pagrindiniu visuotinių žmogaus teisių standartu.

- Žmogaus teisės apima teisę į gyvybę, laisvę nuo vergijos ir kankinimų.
- Žmogaus teisės užtikrina teisę į žodžio laisvę, teisę į mokslą ir teisę kreiptis dėl prieglobsčio.
- Žmogaus teisės užtikrina pilietines ir politines teises, pavyzdžiui, teises į gyvybę, laisvę ir privatumą.
- Taip pat apima ekonomines, socialines ir kultūrines teises, pavyzdžiui, teises į socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą ir tinkamą būstą.

Pagrindinės vertybės, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga - pagarba asmens orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinės valstybės principai ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Gerbti žmonių teises – vienas pagrindinių Europos Sąjungos įsipareigojimų. Europos Sąjungos žmogaus teisių chartijoje išdėstytos visos asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės Europos Sąjungos gyventojų teisės.

Žmogaus teisių užtikrinimas yra vienas svarbiausių Europos Tarybos tikslų. Lietuvos piliečiai Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir jos protokoluose numatytas teises gali ginti Europos Žmogaus Teisių Teisme, kuris priima sprendimus dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų pilietinių ir politinių teisių pažeidimų.

Žmogaus teisės yra užtikrinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.