Femme EMPOWER

Project's goal / Projekto tikslas


Meaningful voice to European young women coming from diverse backgrounds by increasing their participation in the democratic process. Project’s duration: 2024-01-01 – 2025-12-31. The project is funded through Erasmus+, a program of the European Union. The maximum EU contribution of the project is 400 036 EUR. The European Commission contribution for partner "Stebėk teises" is 48 234 EUR. // Prasmingas balsas jaunoms moterims Europoje iš įvairių socialinių grupių, didinant jų dalyvavimą demokratiniuose procesuose. Projekto trukmė: 2024-01-01 – 2025-12-31. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšomis. Europos komisijos finansavimas skirtas projektui – 400 036 EUR. Europos komisijos finansavimas projekte skirtas VšĮ "Stebėk teises" – 48 234 EUR.

First meeting / Pirmasis susitikimas


In February we had our first kick-off meeting for the project “Femme EMPOWER”. With partners from 5 European countries (Romania, Iceland, Poland, Portugal and Belgium) we have discussed intersectionality and exchanged ideas on how to ensure gender equality, equity. We have also considered methods and approaches to be implemented in project’s upcoming activities. // Vasario mėnesį vyko pirmasis projekto „Femme EMPOWER“ susitikimas. Su partneriais iš 5 Europos šalių (Rumunijos, Islandijos, Lenkijos, Portugalijos ir Belgijos) diskutavome apie tarpsektorinę diskriminaciją ir keitėmės idėjomis kaip užtikrinti lyčių lygybę bei lygias galimybes. Taip pat aptarėme kokius metodus naudosime įgyvendinant tolimesnes projekto veiklas.

National trainings 

We are happy with the first "Femme EMPOWER" trainings and would like to thank the participants for their time and involvement! What did we do during the trainings?

-Talked about activism, gender equality, political participation and shared our experiences;

-Tried various non-formal education methods;

-Met with politicians and activists to discuss women's rights and methods of contributing more actively to social and political change;

-Looked for solutions to women's rights issues and prepared recommendations for political representatives. 

Participants will be able to apply the acquired knowledge in practice: an international network of women will be created together with partners from other project countries: Poland, Portugal, Iceland, Romania, Belgium.

Nacionaliniai mokymai

Džiaugiamės pirmaisiais „Femme EMPOWER” mokymais ir labai dėkojame dalyvėms už skirtą laiką ir įsitraukimą! Ką nuveikėme mokymų metu?

-Kalbėjomės apie aktyvizmą, lyčių lygybę ir politinį dalyvavimą bei dalinomės savo patirtimis;

-Kartu išbandėme įvairius neformalaus ugdymo metodus;

-Susitikome su politikėmis bei aktyvistėmis ir kalbėjomės apie gerąsias praktikas, metodus kaip aktyviau prisidėti prie socialinio ir politinio pokyčio bei aptarėme kitus moterų teisių klausimus;

-Ieškojome sprendimų moterų teisių klausimais ir rengėme rekomendacijas politikos atstovams.

Mokymų dalyvės įgytas žinias galės pritaikyti ir praktikoje: bus kuriamas tarptautinis politika/aktyvizmu besidominčių moterų tinklas kartu su partnerėmis iš kitų projekte dalyvaujančių šalių: Lenkijos, Portugalijos, Islandijos, Rumunijos, Belgijos.