Femme EMPOWER

Project's goal / Projekto tikslas


Meaningful voice to European young women coming from diverse backgrounds by increasing their participation in the democratic process. Project’s duration: 2024-01-01 – 2025-12-31. The project is funded through Erasmus+, a program of the European Union. The maximum EU contribution of the project is 400 036 EUR. The European Commission contribution for partner "Stebėk teises" is 48 234 EUR. // Prasmingas balsas jaunoms moterims Europoje iš įvairių socialinių grupių, didinant jų dalyvavimą demokratiniuose procesuose. Projekto trukmė: 2024-01-01 – 2025-12-31. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšomis. Europos komisijos finansavimas skirtas projektui – 400 036 EUR. Europos komisijos finansavimas projekte skirtas VšĮ "Stebėk teises" – 48 234 EUR.

First meeting / Pirmasis susitikimas


In February we had our first kick-off meeting for the project “Femme EMPOWER”. With partners from 5 European countries (Romania, Iceland, Poland, Portugal and Belgium) we have discussed intersectionality and exchanged ideas on how to ensure gender equality, equity. We have also considered methods and approaches to be implemented in project’s upcoming activities. // Vasario mėnesį vyko pirmasis projekto „Femme EMPOWER“ susitikimas. Su partneriais iš 5 Europos šalių (Rumunijos, Islandijos, Lenkijos, Portugalijos ir Belgijos) diskutavome apie tarpsektorinę diskriminaciją ir keitėmės idėjomis kaip užtikrinti lyčių lygybę bei lygias galimybes. Taip pat aptarėme kokius metodus naudosime įgyvendinant tolimesnes projekto veiklas.