Organizacija palaiko kreipimąsi dėl galimybės gimdyme dalyvauti moters pasirinktam lydinčiam asmeniui

6/7/20210 min read

Asociacija “Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga” ir kitos žmogaus teises ginančios organizacijos kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį dėl galimybės gimdyme dalyvauti moters pasirinktam lydinčiam asmeniui.

Asociacija “Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga” (toliau - MGIS) kreipiasi norėdama paskatinti laikytis Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau - PSO) ir Lietuvos Akušerių ginekologų draugijos (toliau - LAGD) rekomendacijų ir sudaryti galimybę kiekvienai gimdyvei gimdyti su jos pasirinktu lydinčiu asmeniu.

Moterų galimybė pasirinkti lydintį asmenį gimdymo metu stipriai sumažėjo nuo COVID-19 pandemijos pradžios ir iki šiol nepasiekė ikipandeminio lygio. MGIS atliktos 2019-2020 m. gimdyvių patirčių apklausos (projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis), kurioje dalyvavo 2,7 tūkstančio 2019-2020 m. Lietuvoje gimdžiusių moterų, rezultatai rodo, kad iki pirmojo karantino paskelbimo 83 procentus gimdyvių lydėjo jų pasirinktas asmuo. Tačiau iki pat 2020 metų pabaigos, net ir atšaukus karantiną 2020 metų vasarą, minėtas rodiklis negrįžo iki ankstesnių skaičių ir gimdymo metu lydintį asmenį turėjo tik 57 procentai moterų. Skirtingose ligoninėse moterų galimybė rinktis lydintį asmenį varijuoja nuo 15 iki 68 procentų. Tai reiškia, kad šiuo metu Lietuvoje gimdančių moterų galimybė pasirinkti, kas jas lydės, yra stipriai apribota: daug moterų jos išvis neturi, kai kurioms sudaromos kliūtys rinktis joms tinkamiausią asmenį arba ribojamas šio asmens dalyvavimo laikas.

Norime atkreipti dėmesį, kad 2021 m. sausio 25 d. PSO išleido naujausią COVID-19 klinikinės priežiūros rekomendacijų rinkinį (COVID-19 Clinical management: living guidance), kuriame pabrėžiama, kad pandemijos metu moteris turi teisę į orią ir pagarbią gimdymo priežiūrą, kurios vienas iš aspektų - teisė pasirinkti lydintį asmenį gimdymo metu. 2020 m. gegužės 15 d. LAGD pateikė rekomendacijas stacionarams grąžinti moterims teisę gimdyti su lydinčiu asmeniu, jei jo COVID-19 testas yra neigiamas.

Atkreipiame dėmesį, kad rekomendacijose nėra numatyti jokie lydinčio asmens pasirinkimo ribojimai, taip pat nėra apibrėžta kas turėtų būti šis asmuo. PSO rekomendacijose aiškiai teigiama, kad svarbiausias kriterijus - moters pasirinkimas. Todėl galima daryti išvadą, kad dabartiniai ribojimai, kai leidžiama lydinčiu asmeniu pasirinkti tik gimdyvės sutuoktinį/partnerį, bet ribojama galimybė pasirinkti juo dulą ar kitą svarbų asmenį, prieštarauja gerosioms praktikoms ir tarptautinėms bei nacionalinėms rekomendacijoms.

2020 m. rugsėjo 24 d. LAGD patvirtino atnaujintas rekomendacijas, kuriose nebeliko COVID-19 testo privalomumo lydinčiam asmeniui, tačiau jis/ji neturi turėti kvėpavimo takų infekcijos požymių, epidemiologinės COVID-19 kontakto anamnezės ir nebūti saviizoliacijoje. Nustačius konkrečias gaires lydinčio asmens testavimui dėl COVID-19, nelieka jokių kliūčių gimdyme dalyvauti bet kuriam vienam moters pasirinktam lydinčiam asmeniui. Norime pabrėžti, kad svarbu suvienodinti stacionarų praktikas dėl lydinčio asmens pasirinkimo bei dėl galimybės atlikti COVID-19 testą lydinčiam asmeniui stacionare. Skirtingos praktikos apriboja gimdyvių teises, ypač gyvenvietėse, kur pasirinkti gimdymo vietą yra sunku. COVID-19 testo prieinamumas stacionare yra viena esminių praktikų, kuri įgalintų gimdyvę pasirinkti lydintį asmenį pagal jos poreikį, neribojant šios galimybės galimomis problemomis su testo atlikimu už stacionaro ribų.

LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 str. 1 d., nustatyta, kad: „Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.“ Galimybė pasirinkti lydintį asmenį yra viena iš gimdyvės teisių, padedančių užtikrinti saugią atmosferą gimdymo metu ir taip pat gerinančią sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Subjektyvi moters savijauta gimdymo metu yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris gali daryti įtaką gimdymo eigai.

Visų pasirašančiųjų vardu:

Kreipiamės į gerbiamą Ministrą ir prašome įpareigoti visus gimdymo stacionarus suvienodinti praktiką užtikrinant teisę gimdyvei laisvai pasirinkti lydintį asmenį, neriboti moters pasirinkto asmens buvimo laiko gimdymo metu ir kitaip užtikrinti orų moters reprodukcinių teisių įgyvendinimą gimdymo stacionaruose atsižvelgiant į tai, kad reprodukcinės teisės yra neatskiriama žmogaus teisių dalis.

Kreipiamės į stacionarų administracijas ir kviečiame įsitikinti, kad įstaigos užtikrina teisę gimdyvei laisvai pasirinkti lydintį asmenį ir neriboja moters pasirinkto asmens buvimo laiko gimdymo metu. Jei tokie ribojimai buvo taikomi įstaigos viduje, skatiname imtis iniciatyvos ir jau dabar pakeisti praktikas į užtikrinančias orų moters reprodukcinių teisių įgyvendinimą.

Kreipimąsi inicijuoja

Asociacija “Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga”

Kreipimąsi palaiko

Asociacija "Lygiai"
Iniciatyva “Mama mums rūpi”
Lietuvos akušerių asociacija
Lietuvos Dulų asociacija
Lietuvos žmogaus teisių centras
Lygių galimybių plėtros centras
Moterų informacijos centras
Šeimų asociacija
Vilniaus Moterų namai
VšĮ "Krizinio nėštumo centras"
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ VšĮ „Stebėk teises“
Žmogaus teisių stebėjimo institutas