Lyčių lygybė pasaulyje

Moterys sudaro pusę pasaulio populiacijos, taigi lyčių lygybė yra ne tik viena esminių žmogaus teisių, bet ir pagrindas tvariam, taikiam bei klestinčiam pasauliui. Lyčių lygybė užtikrinama tuomet, kai nepriklausomai nuo lyties visi asmenys turi lygias galimybes, teises ir pareigas. 

Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje įsibėgėjant tarptautiniam feministiniam judėjimui, Generalinė Asamblėja 1975-uosius metus paskelbė tarptautiniais moterų metais ir Meksiko mieste surengė pirmąją pasaulinę konferenciją moterų teisių klausimais. Konferencijos pasėkoje 1976-1985 metai buvo paskelbti Jungtinių Tautų moterų dešimtmečiu, o 1979-aisiais metais priimtas vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų, užtikrinančių moterų teises – Jungtinių Tautų Konvencija “Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims”. 

Remiantis Jungtinių Tautų duomenimis, per pastaruosius dešimtmečius progresas lyčių lygybės srityje yra akivaizdus: vis daugiau mergaičių lanko mokyklas ir mažėja skaičiai moterų, kurios buvo priverstos ištekėti labai jauno amžiaus. Daugėja moterų užimančių vadovaujančias pareigas šalies valdyme ir privačiame sektoriuje, o taip pat tobulinami įstatymai, skirti užtikrinti lyčių lygybei.

Visgi, daugelyje pasaulio valstybių vis dar paplitę diskriminaciniai įstatymai ir/ar socialinės normos lyties pagrindu, moterys užima gerokai mažiau vadovaujančiųjų pozicijų politikoje, ir 1 iš 5 moterų (15-49 amžiaus) patiria fizinį ar seksualinį smurtą nuo savo partnerio per vienerių metų laikotarpį. 

Lyčių lygybė Lietuvoje

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniu: „Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

1999 metais įsigaliojo Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, užtikrinantis lyčių lygybės principo teisinį pagrindą. Tais pačiais metais buvo įsteigta moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir tirti pažeidimus šioje srityje. 

2005 metais priimtas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, kuriuo moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimas pakeistas į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir priskirta kompetencija prižiūrėti diskriminacijos draudimą dėl:

- asmens lyties,
- rasės,
- tautybės,
- pilietybės,
- kalbos,
- kilmės,
- socialinės padėties,
- tikėjimo,
- įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus,
- lytinės orientacijos,
- negalios,
- etninės priklausomybės,
- religijos. 

Visgi, remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje moterys vidutiniškai uždirba 13 proc. mažesnį darbo užmokestį nei vyrai, dažniau susiduria su stereotipais ir diskriminacija darbo rinkoje, atlieka neapmokamus darbus namuose, patiria smurtą artimoje aplinkoje, rečiau užima aukštas ir vadovaujamas pareigas, nors išsilavinimu ir kvalifikacija lenkia šalies vyrus.

Nors Lietuvoje vyrauja didelė lyčių nelygybė, tačiau verta atkreipti dėmesį, jog 2019 metų duomenimis Lietuva padarė pažangą smurto užkardymo, diskriminacijos prieš moteris mažinimo ir lyčių lygybės stiprinimo srityse: tobulintos įstatymų, susijusių su lyčių lygybės užtikrinimu, nuostatos, pasirašyta Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos, įsteigta Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis asociacija.